Aamotan_2.jpeg

Trenger din kommune gode planer for stier og løyper?

Det skiltes og ryddes stier og tilrettelegges for aktivitet, ferdsel og folkehelse i alle våre kommuner. Verdien av dette arbeidet er stor, men vil bli enda større dersom vi gjør dette planmessig og kunnskapsbasert. Best effekt av innsatsen, mindre interessekonflikter og et bærekraftig friluftsliv er noen av det vi kan oppnå. Nå kan alle kommuner som ønsker å utarbeide sti- og løypeplaner få hjelp til det.

Plan for friluftslivets ferdselsårer

De neste fire årene ønsker Friluftsrådet, sammen med fylkeskommunen, at flest mulig kommuner tar i bruk verktøyet "Friluftslivets ferdselsårer". Dette er en veileder med diverse verktøy som beskriver hvordan man best kan lage planer for stier og løyper i kommunen og hvordan disse kan se ut. Planer for friluftslivets ferdselsårer kan lages for hele kommunen eller for avgrensede geografiske eller tematiske områder. Med midler fra Miljødirektoratet kan kommunene nå få gratis hjelp fra Friluftsrådet, i form av kompetanse, råd og prosjektstøtte. 

Å gå på tur er for svært mange viktig for å opprettholde god helse og livskvalitet. Det er også et mål for den nasjonale friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. Måten vi tilrettelegger friluftslivsområdene og ferdselsårene på, har stor betydning for bruken. Rundturer er mer attraktive enn turer som går frem og tilbake, det same gjelder turer i grøntområder borte fra annen infrastruktur og støy. Avstanden fra der vi bor har også stor innvirkning på bruken. Gjennom å utarbeide en plan for hvordan friluftslivsområder skal utvikles, kan kommunen mer systematisk, målretta og effektivt sikre et attraktivt tilbud til befolkninga med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.  

Prosjektet er forankra som et av de viktigste tiltaka i regjeringa si "Handlingsplan for friluftsliv (2018) og du kan lese mer på Miljødirektoratets hjemmesider eller du kan ta kontakt med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ved Mattis Mikkelsen på mattis@friluftsraad.no eller tlf. 90973523.