Ledig stilling som prosjektleder marin forsøpling

Friluftsrådet har fått midler fra Mjljødirektøratet til arbeid mot marin forsøpling. Vi lyser nå ut en ettårig prosjektstilling som skal utvikle prosjektet, koordinere og gjennomføre rydding av marint avfall og jobbe med holdningsarbeid.  Vi søker en person med engasjement for temaet og som har kompetanse til å bygge nettverk og styre prosjektet slik at vi oppnår mest mulig med midlene.

Mål for stillingen
Stillingen prosjektleder marin forsøpling skal bidra til at Friluftsrådet når målene som er nedfelt i vedtekter, planverk, og i hovedsak prosjektet marin forsøpling. Stillingen skal:

  • Følge opp og koordinere prosjekt marin forsøpling både økonomisk og administrativt.
  • Samhandle med medlemskommuner, frivillige, næringsliv og offentlig instanser om gjennomføring av strandryddeprosjekter.
  • Utvikle og gjennomføre holdningsskapende arbeid.
  • Bygge kompetanse og koordinere opp mot nyetablert Skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal.

Arbeidsvilkår
Stillingen er en 1-årig prosjektstilling med mulighet til forlengelse. Stillingen lønnes i tråd med friluftsrådets lønnsstrategi og etter kompetanse/kvalifikasjoner. Medlemskap i KLP. Arbeidstid er 37.5 timer per uke med fleksibel arbeidstid, og reisevirksomhet i vår region må påregnes.

Organisatorisk plassering
Nærmeste overordnete er daglig leder.

Ansvar og myndighet
Stillingen har økonomiske og administrativt ansvar for arbeidet med marin forsøpling, og ellers tildelte oppgaver knyttet til Friluftsrådets oppgaver.

Kvalifikasjonskrav
Vi ønsker søkere med relevant høyere utdanning. Vi vil vektlegge samla formell kompetanse, og erfaring for å løse de aktuelle oppgavene - også sett i sammenheng med øvrig kompetanse på kontoret.  

Vi søker person med erfaring fra prosjektledelse, koordinering og økonomi.  Stillinga krever gode evner til selvstendig arbeid, god til å ta initiativ, være pålitelig, ha motivasjon for oppgavene, arbeide raskt, ha godt utviklet serviceinnstilling, gode evner i å jobbe i team, og ha førerkort for bil.

Stillingen krever gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon, erfaren bruker av IT og regnskapssystemer.

Det er en fordel å ha fritidsskippersertifikat.

Fullmakter
Rådgiveren har fullmakt til å ta nødvendige beslutninger knyttet til tildelte arbeidsoppgavene. Ved større beslutninger skal daglig leder konsulteres.

Arbeidssted
Arbeidssted: Kontoret til Friluftsrådets ligger i Molde, men arbeidssted kan tilpasses.

Tilsettingsprosess
På bakgrunn av innkomne søknader vil aktuelle bli invitert til intervju og vi vil be om referanser. Vi tar sikte på en rask prosess og tilsetting i engasjementet rast etter søknadsfrist. Vi ønsker at vedkommende kan tiltre snarest mulig.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1.juni 2018

Søknad sendes til ola.fremo@friluftsraad.no

Ytterligere informasjon: Daglig leder Ola Fremo på 95732511 eller epost: ola.fremo@friluftsraad.no