Sulten og tørst men Stikk UT! først!

Brukerundersøkelsen som Møreforsking Molde gjennomførte for Friluftstrådet høsten 2014 viser at Stikk UT! fører til at flere kommer seg på tur, at flere går oftere på tur enn tidligere, og at flere får kjennskap til nye turer og turmål.


På oppdrag fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal gjennomførte Møreforsking Molde en brukerundersøkelse blant Stikk UT! -brukere høsten 2014 og vinteren 2015. Funnene foreligger nå i rapporten «Sulten og tørst men Stikk UT! først». Brukerundersøkelsen viser at flere kommer seg på tur, at flere går oftere på tur enn tidligere, og at flere får kjennskap til nye turer og turmå. «I våre undersøkelser av Stikk UT! -brukerne synes det rimelig å hevde at Stikk UT! legger til rette for friluftsliv for hele bredden i befolkningen, og slik sett er et godt folkehelsetiltak», skriver Møreforsking Molde i rapporten som nå foreligger.

Øke kunnskapen

Formålet med brukerundersøkelsen var å få kunnskap om Stikk UT!-brukerne i forbindelse med videreutvikling av tilbudet, og å finne ut om Stikk UT! bidrar til å øke turaktiviteten, også blant dem som ikke går så mye på tur. Blant hovedspørsmålene man ønsket å få besvart var hvilken betydning Stikk UT! har for brukerne, om Stikk UT! -brukerne hadde forslag til hvordan Stikk UT! kan forbedres, og om tilgjengelighet, lengde, merking og turbeskrivelse, premiering, logg og registreringsmuligheter eller andre element påvirker bruk av Stikk UT! -turene.


Over 2.000 Stikk UT ! -brukere har svart
Resultatene som foreligger i rapporten «Sulten og tørst, men Stikk UT! først» bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble besvart av 2.432 personer og dybdeintervjuer av 11 personer. Generelt var de fleste som ble spurt svært fornøyd eller fornøyd med de fleste elementene i Stikk UT!. For nesten halvparten av de som svarte på spørreskjemaet og alle som ble intervjuet hadde Stikk UT! hatt stor betydning for om de velger nye turmål og for turgleden deres. Det kommer også frem at turene i nærmiljøet brukes oftest.

Bekrefter antakelser

-Flere av funnene er i og for seg ikke oppsiktsvekkende og er som vi har trodd og antatt. Men nå har vi fått mer sikker kunnskap om brukerne våre, og det er viktig i det videre arbeidet vår med Stikk UT!, sier daglig leder i friluftsrådet Ola Fremo.  Han synes det er interessant at undersøkelsen fikk frem at det er den indre motivasjonene som er den viktigste for bruken av Stikk UT! -turene.

Blant ting brukerne var minst fornøyd med var skilting og merking og parkeringsmuligheter. -Dette tar vi på alvor, og vi jobber hele tiden med å bli bedre, både vi i administrasjonen og alle ute i kommunene som er med på denne kjempedugnaden, sier han.

Senker terskelen for tur og åpner for et større turrepertoar

Undersøkelsen viser at Stikk UT! introduserer turgåere, uavhengig av deres tidligere turerfaring, for turmuligheter de fra før ikke hadde kjennskap til, og dette er kanskje den største verdien i hele Stikk UT! -satsningen. Videre tyder undersøkelsen på at Stikk UT!, med sine detaljerte turbeskrivelser og

oppmerkede stier, senker terskelen for å gå på tur og for å utforske nye turer, noe som særlig angår de minst erfarne og minst aktive turgåerne. Slik kan man si at Stikk UT! legger til rette for friluftsliv for hele bredden i befolkningen, og er et godt folkehelsetiltak.

Friluftsrådet og Møreforsking Molde ønsker å takke alle som svarte på spørreskjemaundersøkelsen og som stilte opp til intervju for deres bidrag i brukerundersøkelsen.  Rapporten er tilgjengelig for gratis nedlastning her:  

download   Rapport Sulten og tørst men StikkUT først.pdf